Certificering

PDF
Afdrukken
E-mail
Geschreven door Administrator

Doel van certificering is verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening.

De Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân werd in 1997 gecertificeerd volgens de Kwaliteitsrichtlijn voor Dierenartsenpraktijken (KRD) opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). De praktijk werd jaarlijks getoetst door Certiked, een onafhankelijke certificeringsinstelling.

In 2004 is een nieuwe kwaliteitsrichtlijn van kracht geworden volgens de ISO-normering (KRD-ISO). In 2005 is onze praktijk gecertificeerd voor module I van de KRD-ISO. Momenteel wordt onze praktijk niet getoetst, maar er wordt wel volgens de certificeringsmethodiek gewerkt.

Wat wordt verstaan onder certificering? Certificering houdt in dat de praktijkorganisatie aan speciale eisen voldoet. Hierdoor is de kwaliteit gewaarborgd van bijvoorbeeld apotheekbeheer, instrumentarium, praktijkgebouw, registratie van patiëntengegevens en het actueel houden van het kennisniveau. De organisatie wordt transparant, zodat er minder kans op fouten bestaat en de doelmatigheid wordt verhoogd. De certificering is dus in het belang van zowel de cliënt als de dierenarts.

Om voor certificering in aanmerking te komen is het nodig, dat de dierenartsenpraktijk een kwaliteitshandboek aanlegt, waarin zijn opgenomen protocollen en werkinstructies, die de hele praktijkorganisatie in beeld brengen. Op die manier kan de certificerende instelling onderzoeken of een praktijk voldoet aan de gestelde eisen wat betreft documentatie en implementatie van de in dit kwaliteitshandboek beschreven doelstellingen en van de gekozen werkwijze.